fbpx

Trivali webdevelopment

Algemene voorwaarden

1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn de enige die onderhavige overeenkomst en alle andere daarmee samenhangende overeenkomsten beheersen met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van de klant-opdrachtgever. 

2. De prijzen vermeld op de offerte zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW. De offertes zijn tenzij anders vermeld gedurende een termijn van 14 dagen geldig. Eventuele meerwerken en hun opdracht daartoe met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken en wijzigingen ten opzichte van de offerte zullen tenzij anders overeengekomen in regie worden aangerekend. 

3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht van prijzen op evenredige wijze aan te passen. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden TRIVALI niet en dienen te worden rechtgezet. In geval van eventuele tegenstrijdigheid tussen deze verkoopsvoorwaarden en de inhoud van de offerte/het bestek zal de offerte/het bestek voorrang hebben.

4. Tenzij anders vermeld in de offerte/overeenkomst zijn leveringstermijnen steeds indicatief en kan de overschrijding daarvan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In geval van overschrijding van een tussen partijen vastgelegde bindende leverings- en/of uitvoeringstermijn door TRIVALI om andere redenen dan overmacht/onvoorziene omstandigheden, zal TRIVALI ten titel van schadevergoeding maximaal gehouden kunnen zijn tot betaling van een schadevergoeding van 25,00 Euro per dag vertraging begrensd tot een bedrag gelijk aan 10% van de verkoopprijs/de aannemingssom. 
In geval van alle andere contractuele tekortkomingen in hoofde van TRIVALI zal de aansprakelijkheid van TRIVALI in elk geval beperkt zijn tot de som vermeld in de overeenkomst/offerte excl. BTW. 

5. In het geval geen schriftelijke oplevering van de werken tussen partijen heeft plaatsgevonden zullen de werken geacht worden opgeleverd te zijn bij gebreke van schriftelijke opmerkingen van de klant binnen de 10 dagen nadat de klant in het bezit werd gesteld van het uitgevoerde werk. 

6. In geval van levering van goederen door TRIVALI blijven de geleverde goederen eigendom van TRIVALI tot op het ogenblik van de volledige betaling van de koopsom/aannemingsprijs, waarbij huidige clausule door partijen wordt erkend als zijnde een schriftelijk eigendomsvoorbehoud.  
Verzendingen van goederen zijn steeds op risico van de klant. TRIVALI is niet verantwoordelijk voor beschadiging van door de klant ter beschikking gesteld materiaal, foto’s, tekeningen en clichés, enz.

8. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan TRIVALI een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het totaalbedrag van de bestelling bovenop de vergoeding voor de eventuele reeds uitgevoerde werken en onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen. Dit alles evenwel onverminderd de mogelijkheid van TRIVALI om de uitvoering in natura van de overeenkomst te vorderen. 

9. De aannemingsovereenkomst tussen partijen dient te worden gekwalificeerd als een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

10. TRIVALI heeft tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen steeds de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk of volledig toe te vertrouwen aan onderaannemers. 

11. Betalingsvoorwaarden (tenzij anders vermeld in de offerte): betaling van een voorschot tussen 25% en 40% bij ondertekening van het contract waarbij het saldo wordt gefactureerd in verhouding tot de uitvoering van de overeenkomst. Facturen van TRIVALI zijn betaalbaar te Gent en dit binnen de 8 dagen na ontvangst daarvan. 
Bij gebreke van tijdige betaling door de klant is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een nalatigheidsinterest van 8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van 65,00 Euro.
In het geval de betalingstermijn van een factuur verstreken is, zal dit tot gevolg hebben dat alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs indien de betalingstermijn nog niet verstreken is.

12. Alle bezwaren/klachten m.b.t. facturen van TRIVALI dienen schriftelijk en uiterlijk binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur door de klant te geschieden. Na deze termijn van acht dagen wordt de klant onherroepelijk geacht deze factuur te hebben aanvaard zonder mogelijkheid tot verder protest van deze factuur. 

13. In het geval de klant één of meerdere contractuele verplichtingen dan wel wettelijke bepalingen (waardoor TRIVALI dreigt schade te lijden/schade lijdt) niet nakomt en in het geval de klant nalaat om zich in regel te stellen binnen de termijn bepaald in de schriftelijke ingebrekestelling uitgaande van TRIVALI, heeft TRIVALI de mogelijkheid om ofwel deze overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te ontbinden onverminderd de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding door TRIVALI overeenkomstig artikel 8 van de verkoopsvoorwaarden. In het geval de klant één of meerdere contractuele verplichtingen dan wel wettelijke bepalingen niet nakomt, heeft TRIVALI ook steeds de mogelijkheid om haar prestaties op te schorten. 

14. TRIVALI behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten laste van de klant te ontbinden in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, fusie, partiële splitsing, onverminderd het recht voor TRIVALI om schadevergoeding te vorderen en zonder de mogelijkheid tot schadevergoeding in hoofde van de klant. In het geval TRIVALI een vermoeden heeft van insolvabiliteit van de klant, kan TRIVALI haar prestaties schorsen tot zij voldoende financiële waarborgen heeft gekregen van de klant. 

15. Ingeval van gebeurlijke nietigheid van één van hogergenoemde bedingen blijven de overige bedingen van toepassing op het contract tussen partijen. In dit geval zal de nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die maximaal bij wet toegelaten is en zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van partijen. 

16. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd, dit behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.